TAILIEUCHUNG - DẪN CHẤT BENZODIAZEPIN

Tham khảo tài liệu 'dẫn chất benzodiazepin', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | DẪN CHẤT BENZODIAZEPIN Cấu trúc Khung cơ bản là 1 4-benzodiazepin Thuốc Cấu trúc khung Tên chất R1 R2 X a. 2H-1 4-benzodiazepin-2-on Diazepam AT Prazepam AT Halazepam AT -Et -Me -Cl -H -Cl - Cl -H -H -H Flurazepam N - CH2 2N Et 2 -Cl -F Nitrazepam N -H -NO2 -H Clonazepam chống động kinh -H -NO2 -Cl Bảng 6-Benzodiazepin dh Cấu trúc khung Tên chất R1 R2 X b. 2H-1 4-beRizodiazepin-2-on 3-hydroxy Lorazepam AT -H -Cl -Cl Oxazepam AT -H -Cl -H Temazepam N -Me -Cl -H c. 4H-1 2 4-triazNlo 3 4-a 1 4 -benzodiazepin R2 -X . . . . Alprazolam AT -H -Me -Cl Triazolam N -Me -Cl -Cl Estazolam N -H -Cl -H d. 1H-1 4-benzodiazepin-3-carboxylic Clorazepat kali -H -Cl -H AT e. 3H-1 4-benzodiazepin-4-oxid n 7R PY R2 N 2 I O 0 . Clodiazepoxid AT -NHMe -Cl -H g. 2H- 1 4-b enzodiazepin-2 - thion PTT r TT

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN