TAILIEUCHUNG - DẪN CHẤT BENZODIAZEPIN

Tham khảo tài liệu 'dẫn chất benzodiazepin', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | DẪN CHẤT BENZODIAZEPIN Cấu trúc Khung cơ bản là 1 4-benzodiazepin Thuốc Cấu trúc khung Tên chất R1 R2 X a. 2H-1 4-benzodiazepin-2-on Diazepam AT Prazepam AT Halazepam AT -Et -Me -Cl -H -Cl - Cl -H -H -H Flurazepam N - CH2 2N Et 2 -Cl -F Nitrazepam N -H -NO2 -H Clonazepam chống động kinh -H -NO2 -Cl Bảng 6-Benzodiazepin dh Cấu trúc khung Tên chất R1 R2 X b. 2H-1 4-beRizodiazepin-2-on 3-hydroxy Lorazepam AT -H -Cl -Cl Oxazepam AT -H -Cl -H Temazepam N -Me -Cl -H c. 4H-1 2 4-triazNlo 3 4-a 1 4 -benzodiazepin R2 -X . . . . Alprazolam AT -H -Me -Cl Triazolam N -Me -Cl -Cl Estazolam N -H -Cl -H d. 1H-1 4-benzodiazepin-3-carboxylic Clorazepat kali -H -Cl -H AT e. 3H-1 4-benzodiazepin-4-oxid n 7R PY R2 N 2 I O 0 . Clodiazepoxid AT -NHMe -Cl -H g. 2H- 1 4-b enzodiazepin-2 - thion PTT r TT

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.