TAILIEUCHUNG - Thông tư số 80/2011/TT-BQP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM | BỘ QUỐC PHÒNG Số 80 2011 TT-BQP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KIỂM TRA KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 Căn cứ Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008 Căn cứ Nghị định số 86 2009 NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Căn cứ Nghị định số 104 2008 NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về quy trình kiểm tra kiểm soát của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Thông tư này áp dụng đối với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Tàu thuyền bao gồm tàu thuyền và cấu trúc nổi có động cơ hoặc không có động cơ hoạt động trên biển. 2. Quy trình kiểm tra kiểm soát là các bước mà tổ kiểm tra kiểm soát thực hiện kể từ khi có hiệu lệnh dừng tàu thuyền cho đến khi kết thúc hoạt động kiểm tra kiểm soát rời khỏi tàu thuyền bị kiểm tra kiểm soát. Điều 4. Lực lượng kiểm tra kiểm soát 1. Lực lượng kiểm tra kiểm soát Cảnh sát biển được tổ chức thành biên đội theo từng chuyến hoạt động thành phần số lượng tàu Cảnh sát biển và con người trực tiếp tham gia kiểm tra kiểm soát do Cục trưởng Cục Cảnh sát biển quy định. 2. Tổ kiểm tra kiểm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.