TAILIEUCHUNG - Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẶC THÙ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 63 2012 QĐ-UBND Lào Cai ngày 28 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẶC THÙ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 12 2004 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 12 2002 Căn cứ Thông tư liên tịch số 73 2010 TTLT-BTC-BTP ngày 14 5 2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật Căn cứ Nghị quyết số 28 2012 NQ-HĐND ngày 14 12 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai Theo đề nghị của Sở Tư pháp Lào Cai tại Tờ trình số 122 TTr-STP ngày 27 12 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 2. Đối tượng áp dụng a Các cơ quan tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật thuộc các Chương trình đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai b Hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai cấp tỉnh cấp huyện cấp xã c Các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên không thuộc các Chương trình nêu tại điểm a khoản 2 Điều này các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức đoàn thể khác được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật được vận dụng mức chi quy định tại Quyết định này. Điều 2. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 1. Quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.