TAILIEUCHUNG - MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ) | Ban hành kèm theo Nghị định số 50 2012 NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 1. Tên 2. Quốc tịch 3. Địa chỉ 4. Điện thoại II. TÀU BAY 1. Loại tàu bay 2. Kiểu tàu bay 3. Nhà sản xuất 4. Số xuất xưởng tàu bay 5. Trọng lượng cất cánh tối đa 5. Năm xuất xưởng 6. Số lượng và kiểu loại động cơ 7. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký Tài liệu gửi kèm theo đơn - Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị - Giấy tờ hợp pháp chứng minh về chiếm hữu tàu bay Ngày tháng năm Người đề nghị Ký đóng dấu Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.