TAILIEUCHUNG - Applied Structural Mechanics Fundamentals of Elasticity Part 14

Tham khảo tài liệu 'applied structural mechanics fundamentals of elasticity part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | References 377 TROITSKY . Stiffened Plates - Bending Stability and Vibrations. Amsterdam Oxford New York Elsevier Scientific 1976 TSAI . HAHN . Introduction to Composite Materials. Westport Conn. Technomic Publishing 1980 VINSON . SIERAKOWSKI . The Behavior of Structures Composed of Composite Materials. Dordrecht Boston Lancaster Martinus Nijhoff Publ. 1986 c Curved load-bearing structures Chapter 11 to 14 AXELRAD EMMERLING . Flexible Shells. Heidelbeig New York Tokio Springer 1984 DIKMEN M. Theorie of Thin Elastic Shells. Boston London Melbourne Pitman 1982 DONNELL . Beams Plates and Shells. New York McGraw-Hill 1976 FLUEGGE w. Stresses in Shells. New York Heidelberg Berlin Springer 1973 FLUEGGE w. Tensor Analysis and Continuum Mechanics. Berlin Heidelberg New York Springer 1972 FUNG . SECHLER . Thin-Shell Structures. New York Prentice Hall 1974 GECKELER . Zur Theorie der Elastizitat flacher rotation ssymmetri-scher Schalen in German . . 1 1930 255 - 270 GIBSON . Thin Shells Computing and Theory. Oxford London New York Paris Pergamon Press 1980 GOLDENVEIZER . Theory of Elastic Thin Shells. Oxford London New York Paris Pergamon Press 1961 GOULD . Analysis of Shells and Plates. Berlin Heidelberg New York Springer 1988 GREEN E. ZERNA w. Theoretical Elasticity. 2nd ed. Oxford Clarendon Press 1975 KOITER w. MIKHAILOV . Theory of Shells. Amsterdam New York Oxford Proc. IUTAM Symp. North-Holl. Publ. Comp. 1980 KRATZIG . Thermodynamics of Deformations and Shell Theory. Ruhr-Uni Bochum Inst. f. Konstr. Ing. Bau 1971 Techn. Wiss. Mitt. 71-3 KRATZIG . Introduction to General Shell Theory. In Thin Shell Theory - New Trends and Applications ed. by w. OLSZAK. Wien New York Springer 1980 3-61 MARGUERRE K. Zur Theorie der gekriimmten Platte groCer Form-ânderung in German . Proc. 5th Int. Congr. Appl. Meeh. 1939 93 - 101 MORLEY . An .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.