TAILIEUCHUNG - Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 7

Ở một số nước, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực này còn có được nhiều lợi ích hơn so với những công ty thông thường: - Chính phủ chi trả cho những dịch vụ không mang lại lợi nhuận - Chính phủ bảo lãnh nếu công ty có xu hướng phá sản (nhất là đối với các hãng vận tải hàng không) | . BIỆN PHÁP TÍCH TRỮ NƯỚC TRÊN CÔNG TRƯỜNG PHỤC VỤ THI CÔNG Để duy trì cung cấp nước thường xuyên và đưa nước đến các vị trí tiêu thụ nước trong trường hợp không thể cung cấp nước liên tục có thể sử dụng các biện pháp tích trữ nước sau đây - Dùng bể chứa nước. - Dùng tháp nước. Nơi chứa nước phải có sức chứa đáp ứng yêu cầu phòng hỏa ở mức tối thiểu và không nhỏ hơn 10 ữ 20 m3 . Độ cao đặt thiết bị chứa nước nơi chứa nước phụ thuộc vào vị trí đặt điểm chứa nước mạng cấp nước phạm vi cấp nước và lưu lượng cấp nước. Độ cao tháp nước hay bể chứa nước tính theo công thức Ht Zy - Zct Hy h Trong đó Ht Độ cao tháp nước m . Zy Cao trình điểm cấp bất lợi nhất m Zct Cao trình mặt đất chân tháp m Hy Cột nước tự do tại điểm cấp nước bất lợi nhất thường lấy từ 8Ữ10 m . h Tổng các loại tổn thất cột nước. . CHỌN MÁY BƠM NƯỚC Khi tính toán chọn máy bơm nươc cần đưa ra hai trường hợp bơm nước đưa vào tháp chứa và bơm đưa nước trực tiếp đến các nơi sử dung. a. Khi phải đưa nước đến tháp chứa Chiều cao hành trình đưa nước vào tháp chứa được xác định bằng công thức Hp Hh Zct - Zp Ht a h Hình . Sơ đồ cung cấp nước từ máy bơm TC ĐHSX 145 đến vị trí chứa và điểm dùng nước Ghi chú 1 Nguồn nước 2. Máy bơm nước 3. Tháp nước 4. Điểm tiêu thụ nước. Trong đó Hp Chiều cao dẫn nước cần tìm m áp lực máy bơm Zct Cao trình mặt đất chân tháp m Zp Cao trình trục bơm nước Ht Chiều cao chân tháp m a Chiều cao mức nước trong tháp m Hh Chiều cao hút nước của máy bơm m . Tổng tổn thất cột nước h bao gồm tổn thất theo chiều dài và tổn thất cục bộ của hai đường ống hút và đẩy ống hút tính từ mặt nước hút đến máy bơm ống đẩy từ máy bơm đến mặt nước của tháp chứa hay đến vòi nước tại nơi cấp nước . Tổng tổn thất cột nước có thể tính theo công thức . h 1 15 ữ 1 2 . i . L Trong đó i Tổn thất trên một đơn vị chiều dài ống mm m có thể tìm trong bảng tra sẵn bảng tính thủy lực sêvêlíp . L Chiều dài tính toán của đường ống. b. Trường hợp dùng bơm đưa nước trực tiếp đến nơi sử dụng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.