TAILIEUCHUNG - Phun Công Nghiệp Vườn Ươm phần 2

Tham khảo tài liệu 'phun công nghiệp vườn ươm phần 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | đổi với bức xạ sóng dài. Trị số tính theo biểu thức sau f 0 10 0 f ed - hàm hiệu chỉnh về hiệu quả áp suất hơi thực tế đối với bức xạ sóng dài. Trị số f ed tính theo biểu thức sau f ed 0 34 - 0 044. y ed. f u - hàm quan hệ với tốc độ gió f u 0 35 1 0 15 Với V - tốc độ gió trung bình ở độ cao 2m m s a - ed - hiệu số giữa áp. suất hơi nước bão hoà ở nhiệt độ không khí trung bình và áp suất hơi nước thực tế trung bình của không khí ea - hàm stì quan hệ với nhiệt độ ed - được xác định theo cỗng thức Hr d 6a . 100 Trong đó Hf - độ ẩm tương đối trung bỉnh của không khí . . Tốc độ gió ở các trạm khí tượng khi đo ở độ cao lớn hơn 2m nên khỉ tính toán cần hiệu chỉnh. Theo tài liệu thực nghiệm FAO đă xây dựng quan hệ đê tra trực tiếp ET theo các thông số và tham số biểu thị các đặc trưng khí hậu của địa phương như gití độ ẩm không khí số giờ nắng qua tỷ số jự. hoặc tính ET theo công thức. Hai công thức Blaney - Griddle và Penman để tính Ịượng bốc hơi mặt ruộng tính chế độ tưởi và nhu cầu nước cho các cây trông sẽ cho kết quả .chính xác cao tuy nhiên cần phải có đủ tài liệu khí hậu cây trồng. Tính ET0 theo công thức Penman tương đối phức tạp nên tác giả đa đưa ra các biểu bảng để xác định cấc giá trị. Nhưng để dùng các biểu bảng này còn phải qua tính toán một số đại lượng trung gian được chỉ dẫn chi tiết ở tài liệu FAO Guideline for prediting crop water requirements . Tiện lợi và tốt nhất là áp dụng các chương trình máy tính tính toán. Nhân xét các công thức tính lượng bốc hơi mạt ruộng càng xét nhiều yếu tố thl cho độ chính xác càng cao tuy nhiên còn phụ thuộc vào tài liệu tìm được để quyết định áp dụng công thức thích hợp chó độ chính xác yêu cầu. 3. Xác dịnh các chỉ tiêu cơ bản của chế độ tưới Để đảm bảo cho cây trồng đạt nâng suất cao càn có cảc biện pháp kỹ thuật nông nghiệp và thủy lợi thích ứng. Trong thực tế điều chinh chế độ nước trong đất bằng cách tưới nước hoặc tiêu nưồc là biện pháp duy nhất có ý nghĩa quan trọng hàng đầu và nhờ đó phát huy được các biện

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.