TAILIEUCHUNG - Professional Information Technology-Programming Book part 138

Tham khảo tài liệu 'professional information technology-programming book part 138', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | chúng để phân biệt ta gọi Tuấn Trần hay Tuấn Lê. Thí dụ như có một order được người ta đặt trong tiệm sách như sau xml version- BookOrder OrderNo 1234 OrderDate 2001-01-01 OrderDate Customer T itle Mr. T itle F irstName Graeme F irstName LastName Malcolm LastName Customer Book Title Treasure Island Title Author Robert Louis Stevenson Author Book BookOrder Khi quan sát kỹ ta thấy có thể có sự nhầm lẫn về cách dùng Element Title. Trong tài liệu có hai loại Title một cái dùng cho khách hàng Customer nói đến danh hiệu Mr. Mrs. Dr. còn cái kia để nói đến đề tựa của một quyển sách Book. Để tránh sự lầm lẫn bạn có thể dùng Namespace để nói rõ tên Element ấy thuộc về giòng họ nào. Giòng họ ấy là một Universal Resource Identifier URI . Một URI có thể là một URL hay một chỗ nào định nghĩa tính cách độc đáo của nó. Một namespace cũng không cần phải nói đến một địa chỉ Internet nó chỉ cần phải là có một không hai. Bạn có thể khai báo namespaces trong một Element bằng cách dùng Attribute xmlns ns trong chữ xmlns là viết tắt cho namespace bạn cũng có thể khai báo một default namespace để áp dụng cho những gì nằm bên trong một Element nơi bạn khai báo namespace. Thí dụ cái tài liệu đặt hàng có thể được viết lại như sau xml version- E0 BookOrder OrderNo 1234 OrderDate 2001-01-01 OrderDate Customer xmlns- http customer T itle Mr. T itle F irstName Graeme F irstName LastName Malcolm LastName Customer Book xmlns http book Title Treasure Island Title Author Robert Louis Stevenson Author Book BookOrder Ta đã tránh được sự nhầm lẫn vì bên trong Customer thì dùng namespace http customer và bên trong Book thì dùng namespace http book. Tuy nhiên ta sẽ giải quyết làm sao nếu trong order có nhiều customer và nhiều book. Nếu cứ thay đổi namespace hoài trong tài liệu thì chóng mặt chết. Một cách giải quyết là khai báo chữ viết tắt cho các namespaces ngay ở đầu tài liệu trong root Element tức

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.