TAILIEUCHUNG - Thông tư số 01/1999/TT-UBCK1

Thông tư số 01/1999/TT-UBCK1 về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành, để hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 01 1999 TT-UBCK1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA UỶ BANCHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỏC SỐ 01 1999 TT-UBCK1 NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯỏNG DẪN QUYẾT ĐỊNH 139 1999 QĐ-TTG NGÀY r 10 6 1999 CỦA THỦ TƯỏNG CHÍNH PHỦ VỀ TỶ LỆ THAM GIA CỦA BÊN NƯỏC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Thi hành Quyết định số 139 1999 QĐ-TTg ngày 10 6 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Bên nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn cụ thể tỷ lệ tham gia sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài và tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào công ty chứng khoán liên doanh tại Việt Nam như sau 1. Thông tư này áp dụng cho tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia mua bán chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài góp vốn để thành lập công ty chứng khoán liên doanh hoạt động tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 2. Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Tổ chức cá nhân nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài người nước ngoài người Việt Nam định cư ở nước ngoài. . Cổ phiếu đang lưu hành của tổ chức phát hành là cổ phiếu đã phát hành do các cổ đông sở hữu. . Trái phiếu đang lưu hành của tổ chức phát hành là trái phiếu đã phát hành. . Công ty chứng khoán liên doanh là công ty chứng khoán được thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh giữa các đối tác Việt Nam và tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài theo giấy phép thành lập và hoạt động do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 3. Tổ chức cá nhân nước ngoài muốn mua bán chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đăng ký với Trung tâm giao dịch chứng khoán thông qua các tổ chức lưu ký và phải tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. 4. Các tổ chức cá nhân nước ngoài được nắm giữ tối đa 20 tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức phát hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.