TAILIEUCHUNG - CHỦ ĐỀ - TẾT VÀ MÙA XUÂN

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của một số trò chơi dân gian dành cho trẻ em thường diễn ra trong các dịp Xuân về. - Biết có nhiều loại trò chơi dân gian dành cho trẻ em. - Rèn luyện khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định. - Phát triển khả năng nhanh nhẹn khi chơi các trò chơi. - Làm giàu vốn từ của trẻ về các loại trò chơi dân gian. | PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TAO TX CAM RANH Giáo viên Đào Thị Minh Châm ĐỌ tuOi Máu giáo Bê 3 - 4 tuOi NAM HOC 2009 - 2010 THỜI GIAN 3 TUAN 18 01 2010 - 05 02 2010 I. Mục DÍCH- YEU CAU c 5. Kien thức - Trẻ biết ten gọi đặc điểm đặc trưng cua một sò trò chơi dân gian danh chò trẻ ẻm thương diẻn ra trọng cac dịp Xuan vẻ. - Biết cò nhiẻu lọại trò chơi dan gian danh chò trẻ ẻm. CT. Ky nang - Rẻn luyẻn kha nang chu ý va ghi nhơ cò chu định. - Phát triền kha nang nhanh nhẻn khi chơi cac trò chơi. - Lam giàu vòn tư cua trẻ vẻ cac lòai trò chơi dan gian. c 5. Giáo dục - Giaò duc trẻ yẻu quý những trò chơi dân gian của dân tộc Việt Nam. II. CHUẨN BỊ - Giaò an điẻn tử vơi 1 sò hình anh phim tư liẻu vẻ 1 sò trò chơi dan gian trẻ ẻm. - Khăn để chơi Bịt mat bat de III. TIẾN. NÔI DUNG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CỘ HOAT ĐỘNG CỦA TRẺ Dự KIÊN TÌNH HUONG MỘẠĨ ỪỘNG1 3 - 4 phut - Co trong vai Co Mùa Xuan đến tro chuyện với trế. Giới thiệu với trế vế mùa Xuan. Hoi trế đa đước ba mệ cho - Trẻ lang nghẻ và trả lời câu hoi cu à co.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.