TAILIEUCHUNG - Đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại (Trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước tại khoản 8 Mục I của Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 về việc hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại )

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: doanh nghiệp .Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp lại thông báo là : đồng/giấy Quyết định số 106/2008/QĐBTC. Kết quả của. | Đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại Trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước tại khoản 8 Mục I của Thông tư số 09 2006 TT-BTM ngày 25 5 2006 về việc hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại . Thông tin Lĩnh vực thống kê nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Công Thương Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí câp lại thông báo là đồng giây Quyết định số 106 2008 QĐ- BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản châp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Bên dự kiến nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký 1. hoạt động nhượng quyền theo thủ tục và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ và ghi giây biên nhận. 3 Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Sở Công Thương thông báo bằng văn Tên bước Mô tả bước bản để thương nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn - Sở Công Thương để thực hiện việc thẩm định trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định 4. nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Sở Công thương vào sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Trường hợp từ chối việc đăng ký thì thông báo bằng văn bản cho bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do. Thương nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -. Sở Công Thương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động Nhượng Quyền thương mại mẫu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.