TAILIEUCHUNG - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 03

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa : đề số 03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MOD hung23991 yahoo hung23991 MÔN HÓA HỌC ĐỀ ON SO 3 Thời gian 90phút Câu 1 Rượu C5H12O có số đồng phân là A bậc 2 A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 2 Đốt cháy 2 hidrôcacbon thu m gam H2O và 2m gam CO2. 2 hidrôcacbon đồng đẳng và kế tiếp là A. C4H10 C 5H12 B. C2H2 C3H4 C. c3h6 C4H8 D. 2chất khác Câu 3 Hỗn hợp A gồm C3H4 C3H6 C3H8 Mhh 42 . Đốt cháy 1 12 lít hỗn hợp A rồi hấp thu sản phẩm cháy vào bình có Ba OH 2 thì bình này tăng A. 9 3 g B. 8 4 g C. 6 2 g D. 14 6 g Câu 4 Cho hidrôcacbon X tác dụng Br2 1 1 mol thu sản phẩm có 80 Br khối lượng. Vậy X thuộc dãy đồng đẳng là A. anken B. ankan C. ankin D. ankin hoặc ankadien. Câu 5 Hỗn hợp A có C2H4 C3H4 Mhh 30 .Dần 6 72 lít hỗn hợp A qua bnh có Br2 dư bình này tăng A. 9 2 g B. 4 5 g C. 9 g D. 10 8 g Câu 6 Cracking hoàn toàn 2 8 lít C5H12 thu hh B. Đốt cháy hỗn hợp B thu tổng lượng CO2 H2O là A. 27g B. 41g C. 82g D. 62g Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http MOD hung23991 yahoo hung23991 Câu 7 Hỗn hợp X có C2 H2 C3H6 C2H6 H2 Mhh 30 . Đun nóng 2 24 lít hỗn hợp X với Ni một thời gian thu hổn hợp Y . Cho hỗn hợp Y qua bình c ó dung dịch Br2 dư thì còn 0 56 lít hỗn hợp Z Mhh 40 . Vậy bình Br2 tăng A. 4g B. 8g C. không tính được thiếu dữ kiện D. 2g Câu 8 Đốt cháy hỗn hợp A gồm có nhiều hidrôcacbon thu 6 72 lít CO2 đkc và 3 6g H2O . Vậy V lít O2 cần để đốt là A. 8 96lít B. 2 24 lít C. 6 72lít D. 4 48lít Câu 9 Rượu nào sau đây là bậc 3 A. 2- mêtyl - propanol -2 B. 2 3-dim êtyl- butanol-2 C. 2-mêtyl- butanol-2 D. Cả 3 Câu 10 Sản phẩm chính khi hợp nước 3- mêtyl- buten-1 có tên là A. 2-m êtyl-butanol-3 B. 3-m êtyl butanol-1 C. 3-mêtyl-butanol-2 D. cả 3 sai Câu 11 Hỗn hợp X g ồm 2 rượu đơn chức A B. Đốt cháy 0 04mol hỗn hợp thu 1 568 lít CO2 đkc . Biết số cacbon rượu tối đa là 3 và B có đồng phân. Vậy A B là A. CH3OH C2H5OH B. CH3OH C3H7OH C. C2H5OH C3H7OH D. 2 chất khác Câu 12 2 64g hỗn hợp HCOOH CH3COOH phenol tác dụng đủ Vml dung dịch NaOH 1M thu 3 52g muối. Vậy V ml dung dịch là A. 30ml

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.