TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 10

Tải trọng: Lực phân bố đều trên bản sàn gồm tĩnh tải sàn gct ≈ 100 kg/m2 và hoạt tải sàn p = 150* = 195 kg/m2. Tường gạch 100mm xây bao che xung quanh nhà gt = 180*() ≈ 600 kg/m, 180**5/8 ≈ 170 kg/m trên dầm mái. Mái ngói có gm = pm = 100*2 ≈ 200 kg/m trên dầm nghiêng. | 1 KHUNG SAN 3D - NHA PHO 5 TANG - Sơ đổ tính Khung sàn 3D cho nhà phố 5 tang. MB 4x15m cao tang 18m đỉnh mài ngoi ban cống trước 1x4m ban cống sau . Khung ngam tai mặt trên cua mong cach mặt nen -1m. - Vật liệu BTCT 200. - Tiết diện san day 80mm. Đa kiêng Dam 200x300mm Cột biên tang 1- 5 200x200mm cọt giữa tang 1 - 2 250x250 tang 3 - 5 200x200mm. Trang172 MẶT bang lẰU 1 - Tai trọng Lực phân bo đều trên bản sàn gom tĩnh tải sàn gct 100 kg m2 vả hoảt tải sản p 150 195 kg m2. Tường gảch 100mm xảy bảo chê xung quảnh nhả gt 180 600 kg m 180 5 8 170 kg m trên dảm mải. Mải ngoi co gm pm 100 2 200 kg m trên dảm nghiêng. Trang173 . Xây dựng sô đồ tính . Chon đôn vị Chon đơn vị kgf-m-C. . Tâồ mồ hình môi File New Model. Chon sơ đo hàng 2 cột 1 3D Frames Khung không gian . Sau khi chộn biểu tượng 3D Frames trong hộp thoai New Model sẽ xuất hiện họp thoại cho phẽp định càc thong so cho he khong gian càn tao ra. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.