TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 2

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn sử dụng phần mềm sap2000 part 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Click vào nut tam giác ben phải Add I Wide Flange để mở ra bảng liệt kệ các loai tiết diện co thể khải bảo trong SAP2000 nếu muon khải bảo tiết diện chữ nhảt thì chon Add Rectangular Sảu khi click chon Add Rectangular nếu muon tảo mởi một tiệt diện chữ nhảt thì click vảo nut Add New Property. Trang 20 Sau khi click vào Add New Property . Trong hop thoai này càn xàc định càc thong tin - Section name Ten tiết diện tiết diện chữ nhàt thường đàt ten dàm hoàc cột trườc và kích thườc bàng cm theo sàu ví du D2030 C2530 . - Material Chon ten cUà vàt liệu cho tiết diện đàng khài bào. - Depth t3 Chieu cào tiết diẹn theo đờn vị đà chon từ đàu thường là m. - Width t2 Be rông tiết diên theo đờn vị đà chon từ đàu thường là m. Trang 21 Các lựa chọn trong Assign Frame Cable Tendon . dùng để gán các thuộc tính cho các phán tử Framể Cablể Tểndon . Gan tiết diện Chọn các phán tử cán gán tiết diện. Assign Frame Cable Tendon Sections. Chọn tển tiết diện tửơng ứng cán gán cho các phán tử đá chọn. Trang .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.