TAILIEUCHUNG - Bài giảng công nghệ môi trường_26

Tham khảo bài viết 'bài giảng công nghệ môi trường_26', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I VAN LANG UNIVERSITY ARTMENT OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SPECIALIZED ENGLISH - SEMESTER 5 Chapter 26 FUNDAMENTALS OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT Modeling suspended growth treatment process Dr. Tran Thi My Dieu PURPOSES Purpose of modeling suspended growth COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE treatment processes To assess treatability of wastewater To obtain model kinetic coefficient COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE 1 COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE Biomass mass balance Biomass mass balance Rate of Rate of flow of Rate of flow of Net growth of accumulation of microorganism - microorganism microorganism microorganism into the system out of the within the within the system boundary system boundary boundary boundary Accumulation inflow - outflow net growth J Symbolic representation dX d-V QX 0 - QX Vrg Accumulation inflow - outflow net growth dX dt rate of change of biomass concentration in reactor measured as g VSS V reactor volume m3 Q influent flow-rate m3 d Xo concentration of biomass in influent g VSS m3 X concentration of biomass in the reactor g VSS m3 nomass DENTEMA COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE Biomass mass balance COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE Biomass mass balance dX dx V QX0 - QX Vrg At steady state dX dt 0 0 0 - QX V X Assumed Xo 0 Ấ y x. - kdX I KS S X S COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE Biomass mass balance Substrate mass balance 1 - - kd e Ks S d S Accumulation inflow - outflow - utilization J Symbolic representation S Ks 1 kde Ks 1 kde eipm - kd - 1 e xk - kd - 1 X V QS 0-QS - Vrsu dt VAN LANG UNIVERSITY DENTEMA 2 COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE Substrate mass balance COMPLETE-MIX REACTOR WITHOUT RECYCLE Substrate mass balance S X V _ QS 0-QS - Vr dt 0 _ QSo - QS - V kSX I K S X. s At steady state dS dt 0 0 _ QSo - QS - VI kSX Ks S Q So - S _ V kSX Ì I Ks S VAN LANG UNIVERSITY DENTEMA VAN LANG UNIVERSITY DENTEMA .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.