TAILIEUCHUNG - Bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp part 7

Tham khảo tài liệu 'bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | vệ môi trường lần thứ nhất và 2001-2010 Chiến lược bảo vệ môi trường lần thứ hai. Bảo vệ môi trường biển nằm trong khuôn khố chung của chiến lược bảo vệ môi trường toàn quốc. Giai đoạn Ỉ976-Ỉ986 Cơ sỏ xây dựng một Chiến lược hảo vệ môi trường Đất nước giải phóng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành một chính sách nhất quán vể môi trường. Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam Hiến pháp 1980 đã dành riêng một điều điều 36 trong chương II Chế dộ kinh tế quy định việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường Các cơ quan nhà nưốc xí nghiệp hợp tác xã dơn vị vũ trang nhân dân và công dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ và cải thiện môi trường sổng 12. Cùng với tư duy mới vể Đổi mới sự bùng nổ dân số sự tăng trưởng vể nông nghiệp công nghiệp và đô thị hoá vâ n đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong các Nghị quyết của Đảng các văn bản Chính phủ và trong phát biểu của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã chỉ rõ Nước ta đang đứng trước nhung vâ n đê cấp bách vê bảo vệ môi trường cẩn giải quyết nếu để tình trạng đó diễn biến xấu như hiện nay thì đó là một nguy cơ lốn đôi với quốc gia và dân tộc. . Đại hội đặt ra nhiệm vụ Xúc tiên công tác điều tra và đánh giá kinh tế tài nguyên thiên nhiên điều kiện tự nhiên dân cư và kinh tế - xã hội công tác dự báo và nghiên cứu chiôn lược phân vùng quy 228 hoạch và phân bố lực lượng sản xuất xây dựng các luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho các chủ trương lớn về phát triển kinh tế và xã hội sử dụng tốt nhất đi đôi với bảo vệ có hiêu quả môi trường - sình thái. Tuy nhiên công tác điều tra cơ bản sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ỏ Việt Nam thời kỳ này còn có nhiều yếu kém a Kê hoạch công tác điều tra cơ bản làm chưa tốt. Điều tra cơ bản chuyên ngành chưa được định hướng rõ ràng chưa có trọng điểm có việc tiến hành quá chậm nói chung chưa đi trước được một bưốc để làm cơ sở cho các kế .