TAILIEUCHUNG - Radionuclide Concentrations in Foor and the Environment - Chapter 8

Mọi người đều cần phải ăn thức ăn để tồn tại và phát triển. Thực phẩm có thể trở thành bị ô nhiễm với một loạt các chất gây ô nhiễm bao gồm cả phóng xạ. Mục tiêu của chương này là để cho thấy tầm quan trọng của thực phẩm giám sát mức độ phóng xạ. Chúng tôi sẽ xem xét quan trọng của nguồn phóng xạ, cả hai tự nhiên và con người, và có liên quan chuyển giao con đường qua chuỗi thức ăn, xác định các kết hợp của các nhóm thực phẩm và các hạt nhân phóng xạ của quan. | 8 Radionuclides in Foodstuffs and Food Raw Material Pascal Froidevaux Tony Dell and Paul Tossell CONTENTS Sources of Natural Anthropogenic Pathways of Transfer to Food Groups and Radionuclides of Total Diet Naturally Occurring Free Freshwater Foods .237 TENORM Fish and Indicator Monitoring Radioactivity in the Food Who What Drives Legislation .240 Intervention-Level Effects of Recommendations for Food Monitoring Provide Real-Time Monitoring Data to Detect the Presence of Provide Public Reassurance That the Food Being Consumed Is Safe to Produce Reconstructive Dose Aid in the Estimation of Prospective Dose Emergency Quality Assurance. .248 225 2007 by Taylor Francis Group LLC 226 Radionuclide Concentrations in Food and the Environment Introduction to Special Sellafield and the Cumbrian Techa Cardiff Brazil Future References . 262 INTRODUCTION Everybody needs to eat food to survive and develop. Food can become contaminated with a wide range of pollutants including radioactivity. The goal of this chapter is to show the importance of monitoring food for levels of radioactivity. We will look at the important sources of radioactivity both natural and anthropogenic and relevant transfer pathways through the food chain identifying the combinations of food groups and radionuclides of most interest. In order to assess the impact of food contamination exposure on the population we will develop the

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.