TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Nhân nhanh rễ bất định Nhân sâm Panax ginseng C.A. Meyer: ảnh hưởng của một số nhân tố lý hóa lên sự tăng trưởng sinh khối và sản phẩm trao đổi chất ginsenosides"

Rễ bất định Nhân sâm được nuôi cấy trên môi trường cơ bản MS, kết quả thu được 2-4D là thích hợp cho sự hình thành và phát triển của mô sẹo, còn IBA là thích hợp cho sự hình thành và tăng trưởng của rễ bất định. Số rễ bất định được hình thành trên môi trường được bổ sung IBA nhiều hơn rất nhiều so với NAA. Nồng độ đường sucrose ban đầu đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng sinh khối tế bào và sản phẩm saponin, kết quả thu được nồng độ 50 g/L cho thấy. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 318-323 Nhân nhanh rễ bất định Nhân sâm Panax ginseng . Meyer ảnh hưởng của một số nhân tố lý hóa lên sự tăng trưởng sinh khối và sản phẩm trao đổi chất ginsenosides Nguyễn Trung Thành1 Paek Kee Yoeup2 1Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN 334 Nguyễn Trãi Hà Nội Việt Nam 2Bộ môn Cây ăn quả Trường Đại học Quốc gia Chungbuk 361-763 Cheongju Hàn Quốc Nhận ngày 29 tháng 10 năm 2008 Tóm tắt. Rễ bất định Nhân sâm được nuôi cấy trên môi trường cơ bản MS kết quả thu được 2-4D là thích hợp cho sự hình thành và phát triển của mô sẹo còn IBA là thích hợp cho sự hình thành và tăng trưởng của rễ bất định. Số rễ bất định được hình thành trên môi trường được bổ sung IBA nhiều hơn rất nhiều so với NAA. Nồng độ đường sucrose ban đầu đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng sinh khối tế bào và sản phẩm saponin kết quả thu được nồng độ 50 g L cho thấy là tối ưu nhất cho sự sinh trưởng của rễ bất định với trọng lượng khô TLK là g. Ngược lại đối với sản phẩm trao đổi chất ginsenoside hầu như thay đổi không có ý nghĩa khi tăng nồng độ đường từ 10 g L đến 90 g L. Thành phần ginsenoside tổng số đã tăng khi bổ sung nồng độ axít jasmonic giá trị đạt cao nhất mg ở nồng độ 10 mg L axít jasmonic và cao hơn lần so với đối chứng mg . Cả 2 nhóm ginsenosides Rb Protopanaxadiol và Rg Protopanaxatriol đạt cao nhất ở nồng độ 10 mg L nhưng thành phần của nhóm Rb tăng nhanh có ý nghĩa hơn nhóm Rg. Như vậy toàn bộ năng suất của ginsenosides cao nhất là 255 mg L giành được ở nồng độ 2 mg L axít jasmonic. Từ khoá Auxin ginsenoside đường sucrose axit jasmonic Panax ginseng. 1. Đặt vấn đề Nhân sâm Panax ginseng . Meyer thuộc họ Araliaceae từ xa xưa đã được coi là một trong số những cây thuốc có tác dụng đồng hóa các sản phẩm trong tế bào thích nghi di truyền kháng sinh điều hòa lượng đường huyết thần kinh và chống ung thư . Thành phần chính ginsenoside đã được ghi nhận như là hợp chất có hoạt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.