TAILIEUCHUNG - SSL and TLS Essentials Securing the Web phần 10

Khách hàng chỉ đơn giản là gửi một ClientHello mới ngay khi nó nhận được ServerHelloDone. Không có gì đặc biệt về tin nhắn này ClientHello. (Nó không, ví dụ, bao gồm một thiết lập lại tcp.) Với máy chủ Gated Cryptography, bất kỳ "thiết lập lại" chỉ là ngụ ý của ClientHello thứ hai. | 180 SSL TLS Essentials Securing the Web BIT STRING. An primitive object that represents an arbitrary number of bits. Block Cipher. A cipher that encrypts and decrypts data only in fixed-size blocks. BOOLEAN. An primitive object that represents a value that can only be true or false. Certificate. A public key certificate digital information that identifies a subject and that subject s public key and is digitally signed by an authority that certifies the information it contains. Certificate Authority ca . An organization that issues certificates and vouches for the identities of the subjects of those certificates also known as an issuer. Certificate Chain. A series of certificates including a subject s certificate the certificate for the root authority and any intermediate certificate authorities it establishes a chain of trust from the subject all the way to the root. Certificate Message. An ssl handshake message that carries a certificate chain. CertificateRequest Message. An ssl handshake message that the server sends to ask the client to authenticate its identity. Certificate Type. Part of an ssl CertificateRequest message that indicates the digital signature and public key algorithms that the sender will accept. CertificateVerify Message. An ssl handshake message that the client sends to verify that it possesses the private key corresponding to its certificate the client digitally signs part of the message using that private key. ChangeCipherSpec Message. An ssl message that activates the negotiated security parameters those parameters will be in effect for the next message that the sender transmits. Glossary 181 ChangeCipherSpec Protocol. The ssl protocol for Change-CipherSpec messages. CHOICE. An construction that specifies that exactly one of the indicated objects may be present. Cipher. An algorithm that encrypts and decrypts information. Cipher Suite. A cipher algorithm and the parameters necessary to specify its use . size of keys. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.