TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: SÔNG NGÒI

tiêu: Học xong bài này, HS : - Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) một số sông chính của Việt Nam. - Trình bày được một số đặc điểm của sông ngòi Việt nam. - Biết sự vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất. - Hiểu và lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu với sông ngòi. dùng dạy học: -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. - Phấn màu. - Bản đồ sông ngòi Việt Nam . hoạt động dạy học:. | SÔNG NGÒI I. Mục tiêu Học xong bài này HS - Chỉ được trên bản đồ lược đồ một số sông chính của Việt Nam. - Trình bày được một số đặc điểm của sông ngòi Việt nam. - Biết sự vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất. - Hiểu và lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu với sông ngòi. II. Đồ dùng dạy học -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. - Phấn màu. - Bản đồ sông ngòi Việt Nam . III. Các hoạt động dạy học TG Nội dung hoạt động dạy học tương ứng Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng Đồ dùng 4 cũ Phương pháp kiểm tra 34 - Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta - Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào - Khí hậu có ảnh hưởng gì đến đời sống của nhân dân ta mới Giới thiệu bài đánh giá - 3 hs lên bảng. - GV và HS nhận xét cho điểm - GV nêu mục tiêu và ghi tên bài lên bảng . Phấn màu Hoạt động 1 Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc Đây là lược đồ gì Lược Phương pháp thảo luận quan sát. - HS đọc tên lược đồ. Bản đồ này dùng để làm gì - HS đọc mục 1 và quan đồ Nước ta có nhiều sông hay sát hình 1 trong SGK và sông ít Chúng phân bố ở đâu trả lời câu hỏi. ngòi Từ đó em có rút ra kết luận - HS nối tiếp nhau trình Bản gì về hệ thống sông ngòi của bày kết quả và lên bảng đồ địa Việt Nam chỉ trên bản đồ các con lí tự Kể tên và chỉ trên bản đồ vị sông lớn sông nhiên trí 1 số sông ở Việt Nam Hồng sông Đà. Việt ở miền Bắc và miền Nam - GV giúp HS hoàn thiện Nam có những con sông lớn nào nội dung bài sau đó chốt Sông ngòi ở miền Trung lại. có đặc điểm gì Vì sao sông ngòi ở miền Trung lại có dặc điểm đó Vậy sông ngòi Việt Nam đặc điểm gì

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.