TAILIEUCHUNG - Thông tư số 89/ 2006/ TT-BTC

Thông tư của Bộ tài chính số 89/ 2006/ TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo. | Bµi tËp lËp tr nh pascal I. CÊu tróc tuÇn tù Bµi 1 LËp ch ng tr nh nhËp vµo 4 sè. TÝnh tæng tÝch trung b nh céng c c sè ã. Bµi 2 TÝnh chu vi cña a gi c Òu n c nh néi tiÕp êng trßn b n kÝnh R. C nh cña a gi c Òu tÝnh theo c ng thøc. a Më réng muèn tÝnh diÖn tÝch a

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
187    4    0    12-08-2020
58    3    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
2    5    0    12-08-2020
9    3    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
8    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0