TAILIEUCHUNG - Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán

Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán - Kỳ thi tốt nghiệp k10 – Ban đào tạo: Toán tin | Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán Kỳ thi tốt nghiệp k10 – Ban đào tạo: Toán tin Câu1 ( 2 điểm) định phép biến đổi tuyến tính f: R3 R3 có ma trận là : A= đối với sở: ; ; b. Tìm Kerf. Câu II: ( 2 điểm ) a. Hàm số cho bởi tham số: a là tham số thực dương. Tính: b. Tính tổng riêng thứ n ( Sn ) và tổng (S) của chuỗi số sau: Câu 3: (2 điểm) Cho đa thức f(x) = 2x5 + x4 - 9x3 + 8x2 - 26x +12. Biết rằng f(x) có nghiệm hữu tỷ. Hãy giải phương trình f(x) = 0 trên trường số phức C. Câu 4: ( 2 điểm) tất cả các số nguyên tố p sao cho 2p + 1 p. 2. Chứng minh rằng với a, b, c ta đều có: Câu 5 ( 2 điểm) Anh (chị) hãy vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học giúp học sinh lớp 8 tiếp cận và chứng minh định lý “ Đường phân giác của một góc trong tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy” ============= Đề thi môn Toán và phương pháp dạy học toán Kỳ thi tốt nghiệp k10 – Ban đào tạo: Toán tin Câu1 ( 2 điểm) Trong không gian P(x) các đa thức bậc nhỏ hơn 4 hãy xét sem hệ véc tơ sau là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính: . f1(x) = 3x3 + 4x2 -3x + 5 . f2(x) = -x3 - 2x2 + x +2 . f3(x) = -8x3 - 12x2 + 8x - 6 Câu II: ( 2 điểm ) Vẽ vật thể V và tính tích phân sau: I = Trong đó vật thể V giới hạn bởi các mặt: x 0; y 0 ; z 0 và x + y + x 1 Câu 3: (2 điểm) Cho f(x) = xn + an-1xn-1 + . + a1x + a0 là đa thức với hệ số nguyên. Giả sử a là một nghiệm của đa thức f(x), chứng minh rằng a là số nguyên và 1 - a \ f(1); 1 + a \ f(-1). Câu 4: ( 2 điểm) 1. Giải phương trình: (x – 2)4+ (x – 3)4 = 1 2. Cho A nằm giữa hai đường thẳng song song d1, d1. Dựng hình vuông ABCD có B d1, D d2. Câu 5: ( 2 điểm) Anh (chị) hãy vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học để giúp cho học sinh lớp 8 hình thành khái niệm phương trình tích và cách giải phương trình tích. =============

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    10-08-2020
105    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN