TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm hóa C3_0054 + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0054 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | br Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm s 1. .E . . i . . -Số este tối đa có thể thu được là bao nhiêu A. 18 B. 16 C. 15 D. 17 br Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần A. K Mg Cu Al Zn Fe B. Fe Cu K Mg Al Zn C. Cu Fe Zn Al Mg K D. Zn K Mg Cu Al Fe br Chọn câu sai trong các câu dưới đây A. Ancol etylic là hợp chất hữu cơ phân tử có chứa các nguyên tố C H O. B. Ancol etylic có công thức phân tử là C. Chất có công thức phân tử - là ancol etylic. _ . D. Vì ancol etylic cũng như hợp chất hữu cơ khác nên khi đốt cháy thu được và br Cho 3 60g hỗn hợp gồm kali và một kim loại kiềm M tác dụng hết với nước cho 2 24 lít khí hiđro ở đktc . Nguyên tử khối của M bằng A. M 36 B. M 36 C. M 36 D. M 39 br Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hoá trị II vào dung dịch -11 - -dư. Sau phản ứng khối lượng của thanh graphit giảm đi 0 24g. Cùng thanh graphit này nếu được nhúng vào dung dịch J - thì khi phản ứng xong khối lượng thanh graphit tăng lên 0 52g. Kim loại hoá trị II là kim loại nào sau đây A. Pb B. Cd C. Al D. Sn br Để nhận biết các dung dịch hoá chât riêng biệt etyl axetat fomalin axit axetic etanol ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây A. Quì tím dùng natri kim toại. B. Quì tím dùng dung dịch trong dùng natri kim loại. C. Dùng natri kim loại dùng dung dịch 7 trong dùng natri kim loại. D. Dùng phenolphtalein dùng dung dịch . trong -n dùng natri kim loại. br - - - - Đốt cháy 14 6g axit no đa chức Y thu được 0 6 mol .và 0 5 mol h2o Công thức cấu tạo của Y là A. B. . C . C . . D. Tất cả đều sai. br Cho canxi cacbua phản ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch M gồm 11 1 1 ở thu được hỗn hợp X gồm 2 chất khí. Cho - l-l--hỗn hợp X phản ứng với dung dịch - - Strong amoniac dư thì thu được 11 04g hỗn hợp rắn Y. Hiệu suất phản ứng cộng nước của chất khí vào dung dịch M là bao nhiêu trong các số dưới đây A. 79 B. 80 C. 85 D. A B C đều sai. br . . _ Đun nóng a gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN