TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm hóa C3_0052 + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0052 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | br Cho các axit sau HClO 1 HIO 2 HBrO 3 . Sắp xếp theo chiều tính oxi hoá và độ bền mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp nào sau đây A. 1 2 3 B. 3 2 1 C. 1 3 2 D. 2 1 3 br Cho các axit sau . Sắp xếp theo chiều tính axit mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp nào sau đây A. 1 2 3 B. 3 2 1 C. 1 3 2 D. 2 3 1 br Cho phản ứng hoá học sau FeO 4- HNO3 --------- Fe NO3 3 4- NO2 4- NO H2O Tỉ lệ N j JC L hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là A. a 3b 2a 5b 6 5b a 5b a 2a 5b B. 3a b 3a 3b a b a 3b a 2b C. 3a 5b 2a 2b a b 3a 5b 2a 2b D. a 3b 4a 10b a 3b a b 2a 5b br X Y Z là ba kim loại liên tiếp nhau trong một chu kì. Tổng số khối của chúng là 74. X Y Z lần lượt là những kim loại nào sau đây A. K Ca và Sr B. Li Be và B C. Na Mg và Al D. Cs Ba và La br Chia a gam ancol 1 làm hai phần bằng nhau - Phần 1 Cho tác dụng hết với Na thu được 1 12 lit j - đktc - Phần 2 Đem thực hiện phản ứng este với axit . Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100 thì khối lượng este thu được là A. 8 8g B. 9 8g C. 10 8g D. 7 8g br . Khi nung hỗn hợp s- - - ỉ- và A7- thi khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là A. 28 41 và 71 59 B. 28 và 72 C. 29 41 và 70 59 D. 26 41 và 73 59 br Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau C2H4 ------ X CH3COOH Y -------------------- X Các chất X Y có thể là A. . .11. B. .-ũ C. D. - br Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol A. Dầu vừng mè B. Dầu lạc đậu phộng C. Dầu dừa D. Dầu luyn. br Một hỗn hợp gồm Ag Cu Fe có thể dùng hoá chất nào sau đây để tinh chế Ag A. Dung dịch HCl lĩ TA Cu NO3k B. Dung dịch . C. Dung dịch AgNO3 D. Dung dịch -đậm đặc. br Các nhận định sau đây nhận định nào đúng _ 1. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ sinh ra khí và nước. 2. Trong hợp chất hữu cơ cacbon luôn luôn có hoá trị IV. 3. Những hợp chất chứa cacbon là hợp chất hữu cơ. 4. Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử ngoài các nguyên tố C H còn có các nguyên tố khác. 5. Ancol etylic tác dụng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN