TAILIEUCHUNG - Rò hậu môn (Kỳ 2)

Cận lâm sàng Chụp X quang đường rò có bơm thuốc cản quang lipiodol giúp xác định chẩn đoán và đánh giá thương tổn xem: - Đường rò có thông vào lòng ống hậu môn không? - Đường rò đơn giản hay phức tạp? Chụp đường rò rất cần thiết trong trường hợp rò hậu môn đã được mổ nhưng không khỏi bệnh. Cũng cần chụp phim X quang phổi tỉm thương tổn lao vì rò hậu môn có thể thứ phát sau lao phổi với tỷ lệ khá cao Điều trị 1. Giai đoạn áp-xe cạnh hậu môn: Cần giải quyết bằng rạch. | Rò hâu môn Kỳ 2 TS. BS. Đỗ Trọng Hải Cân lâm sàng Chụp X quang đường rò có bơm thuốc cản quang lipiodol giúp xác định chẩn đoán và đánh giá thương tổn xem - Đường rò có thông vào lòng ống hậu môn không - Đường rò đơn giản hay phức tạp Chụp đường rò rất cần thiết trong trường hợp rò hậu môn đã được mổ nhưng không khỏi bệnh. Cũng cần chụp phim X quang phổi tỉm thương tổn lao vì rò hậu môn có thể thứ phát sau lao phổi với tỷ lệ khá cao lỗ rò ngoài ở vị trí 2 giờ Điển trị 1. Giai đoạn áp-xe cạnh hận môn Cấn giải quyét băng rạch thoát mủ 0 áp-xe két hợp dùng kháng sinh thích hợp thí dụ Ciprofloxacine. . Khoảng 50 BN sẽ lành han nhưng khoảng 50 sẽ không lánh chảy mù dai dăng hoặc lành rói lại sưng và vỡ mủ trở đi trở lại vá tạo lập mô xơ trờ thánh ró hậu món. Nguyên nhãn là do khóng thoát lưu mủ tót hoặc do sau mo vét thương không được săn sóc tót. Ngoài ra có thê còn la do vi khuân lao khóng được điêu tạ thuốc đặc hiệu. 2. Giai đoạn rò hận món Phương pháp điêu trị duy nhát là phau thuật. Pháu thuật phải đạt các yéu cáu sau - Khỏi bệnh phải lây hét mó xơ đường rò. - Không làm tón thương cơ thăt đê tránh bién chứng tiêu không tự chủ là bién chưng còn nguy hiém hơn cà rò hâu món. Khi đường rò đơn giản phau thuật thường de dáng Nhưng rò phức tạp mo rất khó vi hay bị tái phat. Lúc này cán phải có pháu thuật VIén chuyên khoa nhiêu kinh nghiệm Có trường hợp phải làm hậu món tạm ở đại tràng chậu hóng Sau mo kill chăc chăn ró đã lành sẽ đóng lạ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    06-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    13    0
6    12    0
5    11    0
5    13    0
3    12    0
5    2    0