TAILIEUCHUNG - Báo cáo khoa học: Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển giao thông đô thị Việt Nam

Nội dung "Báo cáo khoa học: Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển giao thông đô thị Việt Nam" đề cập đến một số nội dung chủ yếu của quá trình xã hội hóa phát triển giao thông đô thị trong những năm gần đây, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xã hội hóa giao thông đô thị, những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội hóa phát triển giao thông đô thị Việt Nam. | KTVT ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ThS. NGUYỄN MẠNH HÙNG Viện chiến lược và phát triển GTVT Tóm tắt Xã hội hoá là một trong số những giải pháp quan trọng trong việc huy động các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung giao thông đô thị nói riêng. Trong thời gian qua với chủ trương xã hội hoá lĩnh vực phát triển giao thông đô thị đã đưa lại thành công bước đầu. Tuy nhiên hiệu quả của công tác xã hội hội hoá chưa cao quá trình xã hội hoá trong giao thông đô thị diên ra rất chậm thể hiện ở tỷ trọng nguồn vốn đầu tư của khu vực nhà nước vân chiếm phần lớn tuy có xu hướng giảm. Với thực trạng như vậy sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực phát triển và cung cấp dịch vụ giao thông đô thị trong thời gian tới sẽ là một xu thế tất yếu khách quan là chủ trương đúng đắn. Bài viết này đề cập đến một số nội dung chủ yếu của quá trình xã hội hoá phát triển giao thông đô thị trong những năm gần đây các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xã hội hoá giao thông đô thị những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội hoá phát triển giao thông đô thị Việt Nam. Summary The social participation is one of important measures in mobilizing all economic components to take par in the socioeconomic infrastructure in Vietnam in general and urban transport in particular. In recent time with the policy of social participation to develop urban transport first success has been achieved. However the efficiency of social participation is not high the social participation process in urban transport is slow shown in the fact that the state budget still take large percentage and even it trends to decrease but very slowly. With the factual situation as above the participant of private sector in developing and providing urban transport services in coming time will be an indispensable and objective trend a proper policy. This article mentions some main contents in the social participation process in the cause of urban transport .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN