TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1536/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1536/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG chính phủ SỔ ỉ QĐ - TTg CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày thảng 9 năm 2009 CÔNG THÔNG TIN BIỆN TỨ CHÍNH PHỦ số . . Ngày. l .nărn té . Kinh chuyên . QUYÉT ĐỊNH AN s Băng khen của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị đỉnh số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế Tờ trình số 792 TTr-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1507 TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tạp chí Gia đình thuộc Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam Bộ Y tế - Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2008 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . 4 Nơi nhận -BỘYtế - Ban Thi đua - Khen thường TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Liru Văn thư TCCV 3b Mai 10b . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0