TAILIEUCHUNG - Giáo trình- Tự động hóa quá trình nhiệt-p3-chương 1

Chương 1: Một số hệ thống tự động lò có bao hơi | Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN III PHẦN III MỘT Sổ HỆ THốNG điểu chỉnh ĐốI tượng Nhiệt trong thỰc tể chương 1 MỘT Số HỆ THONG Tự ĐỘNG LO co bao hơi chương 2 MỘT Số HỆ THốNG ĐIỆU chỉnh thiệt bị phụ TRONG PHẦN Xương TUốC BIN chương 3 TựĐỘNG hoa hệ THốNG LANH 122 Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN III CHƯƠNG 1 CAC HỆ THONG TÙ ĐỘNG LO CO BAO HƠI Lò hơi là đối tượng phức tạp vì co nhiều thông số vào và thông số ra hình thành nhiều kềnh đan cheo nhau Do đò đề đơn giàn hòa ván đề ngươi tà tàch chung ra thành nhứng kềnh chính. Cu thề co càc quà trình W - H mức nứơc BH Dzốn - tqn B - Dqn Wxa - Nacl . . . Và căn cứ vào càc kềnh tàc dung chính này tà xây dứng càc vong điều chỉnh đề giứ ôn định càc thống số điều chỉnh băng hề thống điều chỉnh 1 vong và nhứng yều tố con lài ành hứơng no coi là nhiều nhiều trong và nhiều ngoài Trong lo hơi co BH co càc hề thống điều khiền sau r - Hề thống điều chỉnh quà trình chày - Hề thống điều chỉnh nhiềt đố quà nhiềt - Hề thống điều chỉnh nứơc câp - Hề thống điều chỉnh chât lứơng nứơc cua lo Hệ thong điều chỉnh qua trình chay cua lo Nhiềm vu cua hề thống điều chỉnh quà trình chày - Giứa phu tài cua lo phu hơp vơi phu tài tuốc bin co hề thống điều chỉnh phu tài àp suât P hơi - Tàc đống vào nhiền liều hề thống điều chỉnh khống khí - Trong tứng thơi điềm thì lứơng khoi thài ra khoi lo phai đàm bào Hề thống điều chỉnh àp suât buống lứa PBL Đăc tính cua lo xet theo quan điềm àp suât Theo quan điềm àp suât thì lo tàch thành 2 phân chính Tính chât đống cua lo gốm 2 khâu BL và FSH Quàn tính cua BL nho tính chât đống cua lo chu yều phu thuốc vào tính chât phân sinh hơi. 1- Tính chât phân sinh hơi Đối vơi phân sinh hơi tà co Ap Q- D i - inc dt 123 Tự ĐỘNG HÓA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN III AP Hệ số ty lệ đặc trưng cho kha năng tàng trữ nhiệt cua hỗn hơp nưổc hơi và giàn ống sinh hơi AP dPb Q _ i -ine dt i inc D ---- dq là lượng hơi lơn nhât cO thệ sinh ra nệu Q dung đệ biện thành hơi i i nc hoàn toàn và goi là phu tài nhiệt cUà lO A

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.