TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Set sc Thêm chuỗi số liệu mới. ThemSoLieu xlColumns True False False Lấy chuỗi số liệu cuối trong tập đối tượng SeriesCollection chính là chuỗi số liệu mới bổ sung. Set sr sc Đổi dạng biểu đồ cho chuỗi số liệu mới. xlColumnClustered End Sub . Sử dụng các hàm có sẵn trong Excel Người lập trình có thể tận dụng các hàm có sẵn của Excel trong khi lập trình trên VBA thông qua đối tượng WorksheetFunction. Đối tượng này là một thuộc tính của đối tượng gốc Application. Ví dụ sau sẽ tìm giá trị nhỏ nhất trên vùng dữ liệu A1 A10 bằng cách sử dụng hàm Min của Excel Set myRange Worksheets Sheet1 .Range A1 C10 answer myRange MsgBox answer 8. Giao diện người dùng Khi xây dựng chương trình để người khác có thể dùng được người lập trình cần phải đặc biệt chú ý đến giao diện người dùng. Giao diện người dùng được hiểu là cách thức mà người sử dụng sẽ tương tác với chương trình bằng cách nhấn nút bấm chọn một trình đơn nhấn phím chọn trên thanh công cụ . Khi xây dựng các ứng dụng cần phải luôn ghi nhớ rằng mục đích xây dựng chương trình là để cho người dùng cuối sử dụng. Người lập trình thường có kinh nghiệm sử dụng máy tính hơn người dùng cho nên với một giao diện nào đó thì đối với người lập trình là dễ sử dụng trong khi đó đối với người sử dụng lại rất khó dùng. Khi một chương trình được triển khai xây dựng dựa trên VBA của Excel thì hợp lý nhất là nên hướng đến việc sử dụng những tính năng sẵn có của chính Excel làm giao diện có như vậy ta mới tận dụng được một trong những thế mạnh của Excel đó là giao diện thân thiện đơn giản CHƯƠNG IV LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL và hiệu quả. Với định hướng thiết kế giao diện như vậy ta nên sử dụng hệ thống trình đơn thanh công cụ và chính bảng tính làm giao diện chính cho ứng dụng của mình. Như vậy trong Excel người dùng có thể sử dụng những tính năng được cung cấp sẵn để thiết kế giao diện cho chương trình của mình và sau đây là một số phương án thiết kế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.