TAILIEUCHUNG - How the Japanese Learn to Work 2nd edition phần 3

Câu hỏi (cả với một đại từ nghi vấn và câu hỏi có/không) có cấu trúc như các câu khẳng định nhưng ngữ điệu lên giọng ở cuối câu. Trong cách nói chính quy, trợ từ nghi vấn -ka được thêm vào. Ví dụ, Ii desu "tốt" trở thành Ii desu-ka "có tốt không?". | Table Employers attitudes to graduates of high schools technical commercial ordinary A. Manufacturing sector N 261 Q. Have you recruited THS technical high school graduates in the last 2 to 3 years Yes No Q. If yes what was the main reason for recruiting 1. Expected specialist knowledge and skill 2. Expected that THS graduates would have excellent attitudes in terms of willingness to work and inter- personal relations 3. The fact that recruits were THS graduates was not a positive reason for hiring 4. Other and no reply Q. In the event that your establishment recruits ordinary high school graduates in future which between THS graduates and OHS graduates would you prefer THS graduates OHS graduates Either Other Q. If THS graduates what is the main reason 1. They possess specialist knowledge and skill 2. They have better attitudes to work 3. Some jobs are too difficult for OHS graduates 4. Other Q. If OHS graduates what is the main reason 1. They possess excellent general basic knowledge 2. They may be trainied in-house to do various types of jobs 3. They have future potential 0 4. Other 0 B. Services sector N 331 Q. Have you recruited CHS commercial high school graduates in the last 2 to 3 years Yes Male Female No Male Female Q. If yes what was the main reason for recruiting Male Female 1. Expected specialist knowledge and skill in administration sales and data-processing 2. Expected that CHS graduates would have excellent attitudes in terms of willingness to work and inter-personal relations 3. The fact that recruits were CHS graduates was not a positive reason for hiring 4. Other Q. In the event that your establishment recruits ordinary high school graduates in future which a s between CHS graduates and ordinary high school graduates would you prefer Male Female CHS graduates OHS graduates Either .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.