TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD Ví dụ sau thêm tất cả các đối tượng đi qua điểm 0 vào đối tượng SelectionSet có tên là MySelectionSet Sub VD_SelectAtPoint Tạo đối tượng SelectionSet Dim ssetObj As AcadSelectionSet On Error Resume Next Set ssetObj MySelectionSet If Err 0 Then Set ssetObj MySelectionSet Else End If Thêm tất cả các đối tượng qua điểm 0 vào đối tượng SelectionSet Dim point 0 To 2 As Double point 0 point 1 point 2 0 point End Sub Phương thức SelectByPolygon Phương thức này thực hiện chọn các đối tượng để thêm vào SelectionSet dựa trên mối tương quan với đường đa tuyến do người lập trình xác định trước. Cú pháp của phương thức này như sau Mode PointsList FilterType FilterData Tham số Giải thích Object Là đối tượ ng SelectionSet Mode Tham số xác định chế độ chọn đối tượng. PointsList Tham số tùy chọn kiểu Variant mảng kiểu Double chứa toạ độ 3 chiều của các đỉnh của đường đa tuyến. FilterType Tham số tuỳ chọn xác định bộ lọc đối tượng Chi tiết tham khảo phần Định nghĩa FilterData bộ lọc đối tượng cho SelectionSet trang 236 . Giá trị của tham số Mode sẽ xác định cách thức lựa chọn đối tượng khi sử dụng phương thức SelectByPolygon. Giá trị của tham số này có thể là một trong những giá trị sau Hằng số Giá trị Ý nghĩa acSelectionSetFence 2 Ch ọn các đối tượng có giao cắt với đường bao đa tuyến có tọa độ các đỉnh xác định bởi PointsList. acSelectionSetWindowPolygon 6 Chọn các đối tượng nằm hoàn toàn bên trong miền đa giác có tọa độ các đỉnh xác định bởi PointsList. acSelectionSetCrossingPolygon 7 Chọn các đối tượng nằm hoàn toàn hoặc một phần bên trong miền đa giác có tọa độ các đỉnh xác định bởi PointsList. AutoCAD sẽ tự động vẽ đa giác từ các tọa độ này theo nguyên tắc các cạnh của đa giác không giao nhau. Minh hoạ dưới đây sẽ làm rõ ý nghĩa các giá trị của tham số Mode. Các đường liền là các đối tượng trên bản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.