TAILIEUCHUNG - giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 10

Do đó Tanaka-san thường có nghĩa Ông/Bà/Cô Tanaka. Có thể tạo ra các từ nhắc đến nhiều người và nhiều con bằng cách thêm một hậu tố tập hợp để chỉ một nhóm các cá nhân (một hậu tố danh từ dùng để chỉ một nhóm), như -tachi, nhưng đây không phải là một số nhiều thực sự: nghĩa của nó thì gần giống "và người/vật đi cùng". | lả L t Ị9 ẳ -ỷ- o Anh trượt tuyết bao giờ chưa 11 9 ầtá . 11 1 2 2 0 ÍTọfcr t ỏSfeỊ9 Tôi đã đi Nhật hai lần rồi. 11 0 iroZcr 9 ẳto Bộ phim xem cuối tuần trước rất hay. Cuốn sách anh đọc hôm qua thế nào 11 ẻf 9 11 á5 o o tc 9 1 9 Í9 C t . Đấy là món ăn tôi nấu. 11 tc CTo ÍT-O tc PT ơ C rỉẢ 1 Trong các thành phố mà anh đã tới thì noi nào hay nhất 126 i-ftc ãl l ỳ b ỳi-ím 7 ựẢ DtOá C. D ỈP J ề ặ Uậ4p y iz . ư y ếi 5 t OrW guốc .lần Hamlet tên vở kịch Sechpia tên tác giả chuyện ông Genji Murasaki Shikibu tên tác giả Gerunica tên bức tranh Picaso tên tác giả Kyoto đja danh o hồi lần 127 33 te v ứ tl ỉf t tOLV tt ị1 D èậễ ỉi Ji c Ịm C ỉý L 9 itZu la o ỉi fc ầ-r Xt tm LỊ9 ro ỉl t H8 tm L 9ẳ-tìrÀ o ẳt i o ứ n X V t T D L r è X -o tc. V ẳ T b 48Z S Ị9ẳ-tì Ả ZcOLV X-f - 4ojò ía V ỉỷtLẻffcOLtXto L LZư fcẳ 9 ả Ị9ẳ-tì Ả toTV ẳt c õ tí ÝTtẳ Lfc 1 V it -CLfc - 5 V ỉtẤ tlfc 2 ẳt ẳLfc ỹờ 0CxfÌ ầ-tì- ưXLfc CLxOẳLt V ì frỴ ưXLZc d ro ỉi -rv XT v xT ro ii v v x-fo fe l 7 bỹ ỉií V XT í5V L fe 9 ằ- 7ư e è 9 9 ó ề -oTiXT tekHẳ - ty ò Ỉí ị9 5 Ôè o UtHỈTt fakíi Lfco. ƯLậlỉ J ofCt -CA ậá5 t ô ofcx-ro f 5fev xT ư u íộx-ỷ-- tLỈÍ ỘỈỜV ỈttL t ư UÍỘX-n Tặ- ậli FậXT ẩbẳ 9 ặxộli 0i5ưtt lỉtf ếầt 5 L V V tfV k 9 L t ItV X 5 L BK oaòítV irofc ỉữứ oA. ặ 9 ÌÒV 7íofc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.