TAILIEUCHUNG - QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 5

Giả thuyết thứ hai: Có thể phối trí kế hoạch gần - xa một cách hợp lý. Trên cơ sở nhận thức rằng các dự đoán càng xa trong tương lai càng thiếu chính xác, cách tiếp cận qui nạp cố gắng tạo ra một sự phối trí kế hoạch gần với các kế hoạch ở tầm xa. Kế hoạch cho những thời kỳ xa được lập một cách khái quát. Đây là một thực tế bởi nhu cầu ở thời kỳ xa vốn không thể dự đoán chính xác | QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 7 Giả thuyết thứ hai Có thể phối trí kế hoạch gần - xa một cách hợp lý. Trên cơ sở nhận thức rằng các dự đoán càng xa trong tương lai càng thiếu chính xác cách tiếp cận qui nạp cố gắng tạo ra một sự phối trí kế hoạch gần với các kế hoạch ở tầm xa. Kế hoạch cho những thời kỳ xa được lập một cách khái quát. Đây là một thực tế bởi nhu cầu ở thời kỳ xa vốn không thể dự đoán chính xác. Tuy nhiên việc lập kế hoạch này lại rất cần thiết vì nhờ chúng ta có thể điều chỉnh sớm xác định hướng cho các quyết định hiện tại. Tất nhiên các kế hoạch này sẽ được xem xét lại trước khi đến hạn áp dụng chúng. Các kế hoạch trong những giai đoạn gần phải xác định đủ chính xác để đối phó với các điều kiện đang vật chất hóa một cách hiện hữu. Các kế hoạch này phải hoàn thành trước khi thực hiện một khoảng thời gian nhất định gọi là thời gian chuẩn bị. Độ dài thời gian chuẩn bị có giá trị tối thiểu bằng thời gian dài nhất cần thiết để biến đổi các nguồn lực và chuẩn bị sản xuất. 2 Quá trình hoạch định tổng hợp gồm hai giai đoạn Giai đoạn 1 Lập kế hoạch sản xuất khái quát nhằm xá xuất sẵn có và nó sẽ được phân phối thế nào. Giai đoạn 2 Làn kế hoach chi tiết về kiểu sản nhẩm sản xuất thời han sản xuất. Thường gọ Lập k hoạch T gian c b ị T gian thực hiện k hoạch khái quát khả năng sản nh bao TÌ Hình VI--4 Quy trình lập và tổ chúc thực hiện kế hoạch Cả hai giai đoạn đều dựa trên một quá trình cân đối từ dưới lên với khối lượng tính toán lớn và các quá trình lặp lại. Vì vậy hoạch định kiểu qui nạp thường sử dụng trong liên v kết với hoạch định các nhu cầu vật liệu MRP- Material Requirements Planning - một Vphương pháp quản trị nguyên vật liệu bằng máy tính. MRP đã được mở rộng và nâng cao trở thành một phương pháp phối hợp các nhu cầu cho nguyên vật liệu năng lực sản xuất và các nguồn lực khác. Các ứng dụng trên cơ sở MRP mở rộng thường gọi là MRP 11 Manufacturing Resources Planning 2- Lập kế hoạch Bước đầu tiên của quá trình lập kế hoạch kiểu qui nạp là xác định kế hoạch sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN