TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1524/QĐ-TTg

Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. | K. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 7ấZỶ7QĐ-TTg ĩỉ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Phương CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TiWtàrafflhứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CÔNG VĂN ĐÊN Số .í. iĩ4-L-. . . Kính chuyên . . .-THỦ tướng chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại vãn bản số 6569 -CVNS BTCTW ngày 18 tháng 9 năm 2009 Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 342-TTr BCSĐ-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nội vụ tại văn bản số 39 TTr-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Phưcmg Vụ trưởng Vụ Khoa học giáo dục tài nguyên và môi trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Thế Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận -Như Điều 3 - Ban Bí thư để b c - Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP - Ban Tồ chức Trung ương - VPCP BTCN các PCN các Vụ KTTH TCCV HC cổng TTĐT - Lưu VT BCS 3 . TĐT ĩ X - L Nguyên Tâii .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    5    1    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
2    6    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
1    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0