TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1523/QĐ-TTg

Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đặng Huy Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ So iM QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH bổ nhiệm ông Đặng Huy Đông I và Đầu tư h ứ trương Bộ Kế hoạch CÔNG VẶN ĐEN __ĩ_ số . . năm . Kính chuyên . THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 6569 -CVNS BTCTW ngày 18 tháng 9 năm 2009 Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 342-TTr BCSĐ-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nội vụ tại văn bản số 39 TTr-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2009 QƯYÉT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Huy Đông Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Bộ Ke hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư và ông Đặng Huy Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Ban Bí thư để b c - Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP - Ban Tổ chức Trung ương - VPCP BTCN các PCN các Vụ KTTH TCCV HC cổng TTĐT -Lưu VT BCS 3 . tđt2Í Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    4    0    12-08-2020
5    5    0    12-08-2020
38    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0