TAILIEUCHUNG - Ebook Portable Softwares part 105

Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 105', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BrowserF ile cwd PageFile cwd . . disctree vi PageFileDefault cwd . . disctree vi ShowCommand 0 Giá trị BrowserFile chỉ đến file - file thực thi trình duyệt K-Meleon. Giá trị PageFile và PageFileDefault trỏ tới file index thực ra 2 giá trị này có khác nhau nhưng để đơn giản thì cứ để như nhau cũng được Giá trị ShowCommand nếu để bằng 0 sẽ ko hiển thị thông tin để debug lỗi. Giá trị này nếu trong thời gian làm AIO để là 1 cũng ko sao nhưng khi phát hành AIO thì hãy để là 0. Có 2 cái cần chú ý cmd là đường dẫn tới thư mục hiện thời . chỉ thư mục nằm trên thư mục đang nói tới 1 cấp thư mục mẹ . Hơi lằng nhằng một tẹo o Đến file file này được dùng để thực thi các file exe bên ngoài ngay từ trong cửa sổ trình duyệt. Cách sử dụng file này sẽ được đề cập trong phần kế tiếp. Đang viết tiếp. Nói tóm lại thư mục bin chứa toàn bộ trình duyệt và các file cần thiết để hiển thị nội dung file HTML. Khi tạo AIO ta chỉ cần quan tâm tới file trong thư mục này và sửa đổi các giá trị như PageFile cho phù hợp với đường dẫn thực. Còn thư mục thứ 2 cần quan tâm Thư mục disctree. Thư mục này chứa tất cả các file HTML có trong AIO như mọi người có thể thấy ngoài HTML ta có thể dùng CSS hay JS một cách tự do. Điều này cho phép tạo nên một bộ AIO đẹp trực quan và nhìn sướng mắt Ểs Có một điểm cần chú ý Đó là liên kết link sử dụng trong các file HTML. Bình thường nếu liên kết từ trang tới file ta chỉ việc dùng HTML Code a href ABC a Nhưng nếu muốn tạo link thực thi một file exe bên ngoài ta cần làm link theo dạng HTML Code a href a Nghĩa là liên kết sẽ trỏ tới một file có đuôi .lch. File này thực chất là một file INI có dạng Code Launch ExecuteFile cwd . . programs Khi bấm link này K-Meleon sẽ gọi file trong thư mục bin và thực thi file được chỉ định ở mục ExecuteFile trong file .lch tương ứng. File được chỉ định này có thể sử dụng cmd và . với ý nghĩa như đã nêu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    12    0