TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn thi: TOÁN, Khối A

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7 điểm). Câu I ( 2 điểm) Cho hàm số y x 3 (1 2m) x 2 (2 m) x m 2 (1) m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) với m=2. 2. Tìm tham số m để đồ thị của hàm số (1) có tiếp tuyến tạo với đường thẳng d: x y 7 0 góc | TRƯỜNG THPT ĐÒNG QUAN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn thi TOÁN Khối A Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm . Câu I 2 điểm Cho hàm số y x3 1 - 2m x2 2 - m x m 2 1 m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số 1 với m 2. 2. Tìm tham số m để đồ thị của hàm số 1 có tiếp tuyến tạo với đường thẳng d x y 7 0 góc a biết - 4 75. 1. Giải bất phương trình 2 1 cosa . 26 Câu II 2 điểm 2 x 4 - x 2. Giải phương trình 73 sin 2x. 2cosx 1 2 cos3x cos2x - 3cos x. Câu III 1 điểm Tính tích phân I í Y-- 2 dx. 0 1 7 1 2 x Câu IV 1 điểm Cho hình chóp S .ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A AB 72 . Gọi I là trung điểm của BC hình chiếu vuông góc H của S lên mặt đáy ABC thỏa mãn IA -2IH góc giữa SC và mặt đáy ABC bằng 600 .Hãy tính thể tích khối chóp và khoảng cách từ trung điểm K của SB tới SAH . Câu V 1 điểm Cho x y z là ba số thực dương thay đổi và thỏa mãn x2 y2 z2 xyz . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức x y z P -T--- -T----- -T---- 2 . 2 . 2 . x yz y zx z xy PHẦN Tự CHỌN 3 điểm Thí sinh chỉ chọn làm một trong hai phần phần A hoặc phần B . A. Theo chương trình chuẩn Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A 3 0 đường cao từ đỉnh B có phương trình x y 1 0 trung tuyến từ đỉnh C có phương trình 2x-y-2 0. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho các điểm A -1 1 0 B 0 0 -2 và C 1 1 1 . Hãy viết phương trình mặt phẳng P qua hai điểm A và B đồng thời khoảng cách từ C tới mặt phẳng P bằng 73 . Câu 1 điểm Cho khai triển 1 2x 10 x2 x 1 a0 a1 x a2x2 . a14x14 . Hãy tìm giá trị của a6. B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A 1 -1 B 2 1 diện tích bằng 5 5 và trọng tâm G thuộc đường thẳng d 3 x y - 4 0. Tìm tọa độ đỉnh C. không gian với hệ trục Oxyz cho mặt phẳng P x y - z 1 0 đường thẳng d x 2 y 1 z 1 1 1 3 Gọi I là giao điểm của d và P . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0