TAILIEUCHUNG - Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005 | Quyết định của Thủ tướng chính phủ Số 246/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2003 Về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005 Thủ tướng chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, ý kiến của các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm: - Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. - Phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan khẩn trương xúc tiến nghiên cứu, khảo sát xây dựng Đề án thí điểm hình thành tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực dầu khí. Điều 3. Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Quyết định này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phụ lục Danh mục doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, đổi mới đến năm 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 246 /2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) I. Doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn: 1. Công ty Thăm dò khai thác dầu khí, 2. Công ty Đầu tư phát triển dầu khí, 3. Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí, 4. Công ty Thương mại dầu khí, 5. Công ty Tài chính dầu khí, 6. Công ty Vận tải Dầu khí, 7. Công ty Phân đạm và Hoá chất dầu khí, 8. Công ty Bảo hiểm dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam lựa chọn một số doanh nghiệp trên đây có đủ điều kiện để chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. II. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp: Thực hiện năm 2004: 1. Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí, 2. Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí, 3. Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, Thực hiện năm 2005: 1. Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí, 2. Công ty Dịch vụ du lịch dầu khí, 3. Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, 4. Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí. văn phòng quốc hội cơ sở dữ liệu luật việt nam LAWDATA

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.