TAILIEUCHUNG - Công văn 1166/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1166/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C trong khu công nghiệp | BỘ XÂY DỰNG ------------------ Số: 1166 /BXD – HĐXD V/v thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C trong khu công nghiệp. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Trả lời văn bản số 95/BQLKCN-QH ngày 22/5/2009 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình về việc phân cấp thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B,C trong khu công nghiệp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, ngày 20/11/2008 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, theo đó Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh thực hiện việc thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng các loại dự án nhóm B, C trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở nữa mà chỉ tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở. Việc quy định thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở theo quy định tại Thông tư này là đối với các dự án nói chung. Riêng đối với các dự án trong khu công nghiệp thì phải thực hiện theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ. Do vậy, các loại dự án nhóm B, C được đầu tư trong khu công nghiệp thì Ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm xem xét có ý kiến về thiết kế cơ sở. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên, - Sở Công thương tỉnh Thái Bình (đ/biết), - Lưu VP, HĐXD (VQT - 03). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.