TAILIEUCHUNG - Công văn 1104/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Công văn 1104/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về đề nghị góp ý Báo cáo “Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025” | BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số: 1104/BXD-HTKT V/v: Đề nghị góp ý Báo cáo “Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025”. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Các đơn vị có liên quan Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng tại Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008; theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu soạn thảo “Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025” thay thế cho “Định hướng phát triển thoát nước đô thị Quốc gia đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 35/1999/QĐ-TTg ngày 05/3/1999 làm cơ sở quản lý, triển khai thực hiện phát triển hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp ổn định và bền vững. Bộ Xây dựng xin gửi Báo cáo “Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025” kèm Dự thảo Tờ trình và đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến trả lời bằng văn bản trước ngày 25/6/2009 để Bộ Xây dựng tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng. Nếu sau ngày 25/6/2009, Bộ Xây dựng chưa nhận được văn bản trả lời của Quý Cơ quan thì Bộ Xây dựng được hiểu Quý Cơ quan đã dồng ý với nội dung của Báo cáo và Dự thảo Tờ trình phê duyệt Định hướng này. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Cơ quan./. Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, Cục HTKT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.