TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học môn hóa - Lần 2

Tài liệu tham khảo Đề thi thử đại học môn hóa học giúp các bạn ôn thi đại học tốt | TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC TRÍ ĐỨC Tầng 2 - CLB Sinh viên - ĐHNNNội Biên soạn Phạm Ngọc Sơn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ HỌC - Mã so Thời gian 90phút Câu 1. Trong cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố M phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất là 3d7. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là A. Chu kỳ 3 nhóm B. Chu kỳ 3 nhóm C. Chu kỳ 4 nhóm D. Chu kỳ 4 nhóm Câu 2. Cho các nguyên tử và ion sau Na Na Mg2 Mg Al Al3 F- O2-. Thứ tự giảm dần theo bán kính nguyên tử là A Na Mg Al O2- F Na Mg2 Al3 B. Mg2 Al3 Na O2- F Mg Al Na . C. Na Mg Al Na Mg2 Al3 O2- F D. Na Mg2 Al3 O2- F Na Mg Al Câu 3. Cho 8 3gam hỗn hợp Fe Al vào 1 lít dung dịch CuSO4 0 21 M phản ứng hoàn toàn thu được 15 68g chất rắn B gồm 2 kim loại. theo khối lượng của Al trong hỗn hợp là A. 32 53 B. 53 32 C. 50 D. 35 30 Câu 4. Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp dung dịch NaCl CuCl2 AlCl3 MgCl2 thu kết tủa nung đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn X. Cho khí CO dư đi qua X nung nóng phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn E. Các chất trong E là A. MgO Cu B. Mg Cu C. Mg CuO D. Al Cu Mg Câu 5. Có 4 chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn Na2O Al2O3 Al Fe2O3. Hoá chất dùng để nhận biết được các lọ trên là A. H2O B. dung dịch HNO3 C. dung dịch H2SO4 _ D. dung dịch HCl Câu 6. Một hỗn hợp X gồm Mg và Fe để tách được kim loại Fe ra khỏi hỗn hợp bằng cách cho hỗn hợp X tác dụng lần lượt với các dung dịch A. FeCl2 CuSO4 B. HCl NaOH C. FeCl3 FeCl2 D. Zn NO3 2 NaOH Câu 7. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Na2O BaCl2 NaHCO3 NH4Cl có số mol bằng nhau vào H2O rồi đun nhẹ. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa một chất tan. Chất đó là A. NH4Cl B. NaOH C. BaCl2 D. NaCl Câu 8. Cho sơ đồ chuyển hoá A B C D Cu E A C B Các chất A B C D E lần lượt là A. Cu OH 2 CuCl2 Cu NO3 2 CuO CuSO4 B. CuSO4 CuCl2 Cu OH 2 CuO Cu NO3 2 C. Cu NO3 2 CuCl2 Cu OH 2 CuO CuSO4 D. Cu OH 2 Cu NO3 2 CuSO4 CuCl2 CuO Câu 9. Có 9 dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn Ba OH 2 FeCl3 KCl MgCl2 CuCl2 AlCl3 Al2 SO4 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.