TAILIEUCHUNG - Công văn 823/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 823/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng 2a (9 cầu) Dự án khôi phục các cầu quốc lộ 1 giai đoạn III | 2. Theo văn bản số 06/CĐBVN-DANN ngày 2/1/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam thì trong hồ sơ thầu qui định hạng mục được điều chỉnh giá trị qui định là những hạng mục chính (hạng mục thanh toán có giá trị bằng hoặc lớn hơn 2% giá trị hợp đồng thầu. Do tổng giá trị hợp đồng lớn (khoảng 584 tỷ đồng), trong khi hồ sơ mời thầu chia nhỏ các hạng mục thanh toán khác nhau.) nên số lượng các hạng mục được điều chỉnh giá rất hạn chế, nhiều hạng mục chịu ảnh hưởng lớn của biến động giá không được điều chỉnh (dầm bê tông, cọc bê tông đúc sẵn.). Vì vậy đối với qui định các hạng mục được điều chỉnh, Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết và điều kiện thực tế tại công trình, văn bản số 2008/HAN(IA)-207 ngày 23/1/2009 của nhà tài trợ JICA để xem xét điều chỉnh cho phù hợp; Đồng thời Bộ Giao thông vận tải rà soát, xem xét việc điều chỉnh nội dung hợp đồng; Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.