TAILIEUCHUNG - Cách dùng like và as

Cách dùng like và as Khi muốn diễn đạt sự so sánh giống nhau ,ta có thể dùng: *Like (trường hợp này nó là 1 giới từ):-luôn phải theo sau là 1 noun(a princess,a palace) hoặc 1 pronoun (me,this) hoặc -ing(walking).Bạn cũng có thể dùng mẫu câu:like sth/sb -ing. -nghĩa là "giống như". | Cách dùng like và as Khi muốn diễn đạt sự so sánh giống nhau ta có thể dùng Like trường hợp này nó là 1 giới từ -luôn phải theo sau là 1 noun a princess a palace hoặc 1 pronoun me this hoặc -ing walking .Bạn cũng có thể dùng mẫu câu like sth sb -ing. -nghĩa là giống như . Eg His eyes is like his father. What s that noise It sounds like a baby crying. It s like walking on ice. She looks beautyful-like a princess. like cũng được sử dụng khi đưa ra ví dụ như such as like such as N . Eg Junk food such as like fizzy drinks and hamburgers have invaded the whole word. As N để nói cái gì là thật hoặc đã là như vậy nhất là khi nói về nghề nghiệp của ai đó hoặc ta dùng cái đó như thế nào A few years ago I worked as a bus driver. .tôi làm nghề lái xe khách Tôi thực sự đã là người lái xe khách . During the war this hotel was used as a hospital. .được dùng làm bệnh viện The news of her dead came as a great shock. .như 1 cú sốc Nó thực sự là 1 cú sốc . As your lawyer I wouldn t advise it. as giới từ với tư cách là.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.