TAILIEUCHUNG - Công văn 735/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 735/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng hình thức chỉ định thầu | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số TTg-KTN V v danh mục các dự án trọng điểm cấp bách của thành phổ Hồ Chí Minh được áp dụng hình thức chỉ định thầu. CỐNG THÔNG TIN DIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CÓNO yẰN sỏ- . Ngày. ÍXttiáng. .năm . Kính chuyến . CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày thảng 5 năm 2009 ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1283 ƯBND-ĐTMT ngày 3t tháng 3 năm 2009 ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 298Ố BKH-QLĐT ngày 29 tháng 4 năm 2009 về Danh mục các dự án trọng điểm cấp bách đề nghị chỉ định thầu của thành phố Hồ Chí Minh Thu tướng Chính phủ có ý kiến như sau jỷ Cho phép ủy ban nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh được thực hiện việc chỉ định thầu đối với cẳc gói thầu thuộc các dự án sau 1. Dự án cải tạo kênh Ba Bò Gói thầu xây dựng hồ điều tiết và đoạn 1 của tuyến kênh chính Gói thầu xây dựng đoạn 2 và đoạn 3 của tuyến kênh chính Gói thầu xây dựng tuyến kênh nhánh. 2. Dự án đầu tư các loại động vật mới cho Thảo cầm Viên Sài Gòn Gói thầu cung cấp một cặp cọp trắng. 3. Dự án sửa chữa trang thiết bị Nhà thi đấu Tân Bình Gói thầu xây lắp thiết bị. 4. Dự án sửa chữa trang thiết bị Nhà thi đấu Vân Đồn Gói thầu xây lắp thiết bị. 5. Dự án sửa chữa trang thiết bị Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu xây lắp thiết bị. 6. Dự án sửa chữa trang thiết bị Nhà thi đấu thể dục thể thao Phan Đăng Lưu Gói thầu xây lắp thiết bị. 7. Dự án xây dựng tỉnh lộ 6 tuyến tránh trường bắn f W1 Gối thầu xây lắp. 5 - r 8. Dự án sửa chữa nâng cấp đường Trung An - Phú Hòa Đông huyện Củ Chi Gói thầu xây lắp hạng mục cầu. 9. Dự án xây dựng mới khu giảng đường Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu mua sắm bàn ghế và trang thiết bị giảng dạy. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành lựa chọn nhà thầu đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.