TAILIEUCHUNG - Quyết định 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Sổ 445 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày ữĩ tháng ụ năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh định hướng quỵ hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Cãn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 08 2005 NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng Xét đề nghị của Bộ Xây dựng QUYẾT ĐỊNH 1 iu 1. Phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính sau đây 1. Quan điểm Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam phục vụ mục tiêu xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hoá thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ vãn minh. Việc hình thành và phát triển hệ thôrig đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm - Phù hợp với sự phân bố và trình độ phát triển lực lượng sản xuất với yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - Phát triển và phân bố hợp lý trên địa bàn cả nước tạo ra sự phát triển cân đối giữa các vùng. Coi trọng mối liên kết đô thị - nông thôn bảo đảm chiến lược an ninh lương thực quốc gia nâng cao chất lượng đô thị bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phù hợp với từng giai đoạn phát triển chung của đất nước LuaỉVìetnạm C 2 - Phát triển ổn định bền vững trên cơ sở tổ chức không gian phù hợp sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đất đai tiết kiệm năng lượng bảo vê môi trường cân bằng sinh thái - Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với cấp độ thích hợp hoặc hiện đại theo yêu cầu khai thác sử dụng và chiến lược phát triển của mỗi đô thị - Kết hợp chặt chẽ với việc bảo đảm an ninh quốc phòng và an toàn xã hội đối với các đô thị ven biển hải đảo và dọc hành lang biên giới phải đáp ứng yêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.