TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 13 /2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------Số: 13 /2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VỐN ĐỐI ỨNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số 13 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nằng ngày 22 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VỐN ĐỐI ỨNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành Căn cứ Nghị định số 93 2009 NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nằng tại Công văn số 457 STC-HCSN ngày 17 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về vốn đối ứng quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại trên địa bàn thành phố Đà Nằng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 160 2001 QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nằng. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Giám đốc các Sở Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Ngoại vụ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nằng Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan Chủ tịch UBND các quận huyện phường xã căn cứ Quyết định này thực hiện. . Nơi nhận - Như điều 3 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH 1 - TVTU TT-HĐND tphố để b c - Bộ Tài chính để b c - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp - Đoàn Đại biểu Quốc hội tphố - CT và các PCT UbND tphố - UBMTTQVN tphố - Các sở ban ngành đoàn thể - Sở Tư pháp - Trung tâm Công báo tphố - Lưu Vt-LT kTtH. Võ Duy Khương QUY ĐỊNH VỀ VỐN ĐỐI ỨNG QUÂN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Ban hành kèm theo Quyết định số 13 2010 QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nằng Chương I .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.