TAILIEUCHUNG - Bài 3: GIAO THỨC TCP/IP VÀ IP ADDRESS V.4

Chuẩn hóa quá trình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các máy tính. Định dạng cấu trúc dữ liệu và phương thức khi truyền. Giới thiệu TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP Một số giao thức khác IP Address Một số giao thức khác Xử lý một số sự cố thông dụng | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k MH MĐ MẠNG CĂN BẢN 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH Bài 2 CHUẨN MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI Bài 3 GIAO THỨC TCP IP VÀ IP ADDRESS Bài 4 KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ LAN Bài 5 QUẢN TRỊ TÀI KHOAN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG Bài 6 CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELEsS lan và ADSL Bài 7 CHẨN ĐOáN và xử lý sự cố mạng ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN -I- THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k BÀI 3 Giao thức TCP IP và IP Address Chuẩn hóa quá trình trao đổi thông tin dữHệu giữa các máy tính. Định dạng cấu trúc dữ liệu và phương thức khi truyền. 4- 4- 4- 4- 4- 4- Giới thiệu TCP IP Bộ giao thức TCP IP Một sô giao thức khác IP Address Một sô giao thức khác Xử lý một sô sự cô thông dụng 1 12 15 2009 Website http MỤC TIÊU BÃI HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Hiẽu được Mô hình và chức năng các tầng của TCP IP. Biết các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket Hiẽ u được tiến trình trao đổi dữ liệu của các máy tính. Biẽ u diễn được địa chỉ IP V4 Xử lý các sự cô kết nôi mạng TCP IP 2 12 15 2009 Bộ giao thức TCP IP gồm 4 tầng mỗi tầng trong mô hình TCP IP có một chức năng riêng biệt. 4- Chức năng các lớp trong mô hình TCP IP o Application Layer tầng ứng dụng Hỗ trợ ứng dụng cho các giao thức tầng Host to Host Cung cấp giao diện người sử dụng Các giao thức gồm HTTP HyperText Transfer Protocol FTP File Transfer Protocol Telnet SMTP Simple Mail Transfer Protocol POP3 io arp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN