TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1675/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1675/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1675 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quác hội thông qua ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1. TCVN ISO 9000 2007 ISO 9000 2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng 2 TCVN ISO IEC 17000 2007 ISO IEC 17000 2004 Đánh giá sự phù hợp - Từ vựng và các nguyên tắc chung 3 TCVN ISO IEC 17050-1 2007 ISO IEC 17050-1 2004 Đánh giá sự phù hợp - Công bố của nhà cung ứng về sự phù hợp - Phần 1 Yêu cầu chung 4 TCVN ISO IEC 17050-2 2007 ISO IEC 17050-2 2004 Đánh giá sự phù hợp - Công bố của nhà cung ứng về sự phù hợp - Phần 2 Các tài liệu hỗ trợ 5 TCVN ISO IEC 17011 2007 ISO IEC 17011 2004 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với cơ quan công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp. 6 TCVN ISO 10002 2007 ISO 10002 2004 Hệ thống quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng -Hướng dẫn về xử lý khiếu nại trong tổ chức 7 TCVN 7564 2007 ISO IEC GUIDE 60 2004 Đánh giá sự phù hợp - Quy phạm thực hành tốt Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Tổng cục TĐC - Lưu HS VT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT