TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 35/2008/CT-TTg

Chỉ thị số 35/2008/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 35 2008 CT-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 12 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẦY SẢN XUẤT KINH DOANH LƯU THÔNG HÀNG HÓA BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG VÀ PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU 2009 Trong thời gian qua với việc thực hiện nhóm các giải pháp kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô kinh tế nước ta đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên dự báo trong thời gian tới do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới cung cầu giá cả thị trường trong ngoài nước tiếp tục có những diễn biến khó lường bão lụt dịch bệnh đối với vật nuôi cây trồng còn có diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất nhất là sản xuất nông nghiệp sức mua trong khu vực dân cư vào dịp cuối năm tăng gây áp lực tăng giá thị trường trong nước nhất là đối với hàng hóa dịch vụ thiết yếu ở các khu vực nông thôn đông dân cư và các thành phố lớn. Nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh ổn định cung cầu và bình ổn giá cả thị trường không để xảy ra tình trạng giá hàng hóa dịch vụ tăng đột biến đồng thời để phục vụ tốt nhân dân đón Tết Kỷ Sửu năm 2009 Thủ tướng Chính phủ chỉ thị 1. Các Bộ ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai quyết liệt các chủ trương giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế thúc đẩy sản xuất kinh doanh đẩy mạnh xuất khẩu bảo đảm an sinh xã hội duy trì tăng trưởng kinh tế thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 28 2008 CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2008 và các Công điện số 1764 CĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 số 1245 CĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2008 về chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định về kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường trong nước tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại sản xuất và buôn bán hàng giả chống đầu cơ tăng giá quá mức. để bảo đảm ổn định sản xuất môi trường kinh doanh bình đẳng lành mạnh và tránh đột biến giá cả cục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0