TAILIEUCHUNG - Mẫu số 02-TP-TGPL: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu số 02-TP-TGPL: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | Mẫu số 02-TP-TGPL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày . tháng . năm 200. ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Kính gửi: .(1) Họ và tên: (2 hoặc 2a). Ngày, tháng, năm sinh: . Giới tính: Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: CMND số: . cấp ngày tại . Nghề nghiệp: Dân tộc: . Diện người được trợ giúp pháp lý: . Nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý: . . . . Tài liệu gửi kèm theo đơn: . . . . . . Ghi chú: Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị .(1). xem xét trợ giúp pháp lý. NGƯỜI YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (2): Tên người được trợ giúp pháp lý (2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT